Een goede start op de basisschool geeft voor later een goede leerhouding en plezier in het onderwijs. Als ouders helpen bij het maken van huiswerk, of belangstelling hebben voor wat er op school gebeurt, heeft uw kind betere kansen op school. Het is daarom van groot belang, dat ouders en school samenwerken. Ouders weten zo wat er op school gebeurt en de school kent de thuissituatie wat beter.

Ouderraad (OR)

De Achtbaan heeft een ouderraad. Ze helpen bij allerlei activiteiten:

De ouderraad bestaat uit:

OudergeledingContactpersoon school
Esther NuningaJolanda Schuiling
Nicolle Riepma
Samantha Ganput

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van De Achtbaan behartigt de belangen van de kinderen, hun ouders en de personeelsleden. Met een positief-kritische houding zijn zij een sparringpartner voor de directeur en nemen ten aanzien van het beleid een standpunt in namens de ouders en de personeelsleden. De MR heeft over beleid instemming-, advies- en/of initiatiefrecht. Enkele vaste onderwerpen die elk jaar terug komen zijn: de schoolgids, begroting, het formatieplan en het vakantierooster.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

OudergeledingPersoneelsgeleding
Asiye LeventGreetje Veldman (voorzitter)
Henriet CoenraadIna de Jonge (secretaris)
Sara MangoendirjoHarm Vonk (penningmeester)

Adviseur: Chiel Mulder (directeur)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast onze eigen MR hebben we ook te maken met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR van Ultiem Onderwijs bestaat uit 10 leden. Vijf personeelsleden en vijf ouders. Namens Obs de Achtbaan heeft Marthine Hospers zitting in de GMR. In de GMR worden vijf duo’s gevormd (één ouder en één personeelslid). Ieder duo houdt voor achterbanraadpleging contact met een aantal MR’en. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden. Bestuursformatieplannen en vakantieroosters zijn daar voorbeelden van. De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur.